animal_rights
education_for_all
domestic_violence
save_the_whales
taoist
animal_rights
education_for_all
Vo Truc Linh

yêu động vật, thích hòa bình, chuộng cái đẹp, gần gũi thiên nhiên, tin tưởng nhân quả, phấn đấu hoàn thiện