Gursant Singh

Jab lag Khalsa rahe niara. tab lag tej dio mai sara. jab eh gahe bipran ki reet. mai na karo in ki parteet. ~Guru Gobind Singh Ji