Serkan Tunçay
Serkan Tunçay campaign leader

TÜRKİYE ADININ KÖKENİ

Türk adına Anadolu Tarihi’nde, M.Ö. 2200’de rastlanır. Türk adının Asur, Hitit ve Mısır kaynaklarında okunduğunu hocam Prof. Ekrem Memiş ortaya çıkarmıştır. Günümüzden 4123(MÖ.2013 + 2200) yıl önce Türklerin Anadolu’da olduğuna dair tezini "Eskiçağ’da Türkler" adlı kitabında şöyle açıklar:

“M.Ö.2200 tarihinde Mezapotamya'da ilk imparatorluğu kuran Akatlar’ın kralı, Fırat nehrini aşarak Anadolu’ya girdi. Anadolu'da bulunan küçük şehir devletlerinden 17'si Hatti Kralı Pampa'nın önderliğinde bir araya gelerek, Akat Kralı'na karşı vatanlarını korudular. Bu 17 kraldan biri de olayı anlatan çivi yazılı metnin 15. satırında geçen Türki Kralı İlşu-Nail'di. Metindeki Türki kelimesinin Türk olduğuna kuşku yok… Demek ki, günümüzden 4123 yıl önce Anadolu'da Türk kavmi vardı…”

Prof.Memiş, bu Türk krallığının da Hurri adlı bir kavimden geldiğini belirterek, bu kavmin M.Ö. 3. binde yaşadığını ve dillerinin Türkçe ile aynı dil grubuna girdiğini açıklar. Huriler'in Anadolu'nun doğu bölgelerinde yaşayan en eski kavimlerden biri olduğunu, Türki krallığını oluşturan grubun bu kavimden geldiğini, çok geriye gidildiğinde kavmin soyunun 6 binlere dayandığını, günümüzden 8 bin yıllık bir geçmişe sahip olduğunu vurgular.

Türk adı günümüzdeki verilere göre ikinci olarak, Orta Asya'da VI.asırda Göktürk İmparatorluğu zamanında dikilen Orhun Abidelerinde geçer ve “Güçlü, kuvvetli, miğfer, türemiş, şekil kazanmış” anlamındadır. Türkiye adı, anlam olarak Türk sözcüğü ve iye(ait,-den) ekinden oluştu. Türklere ait anlamında olup, Selçuklular döneminde yaygın olarak kullanıldı. Turchia(Halk Lâtincesinde Türklerin yurdu) adına ilk kez 6.asırda Bizans kaynaklarında rastlanır. O zaman Bizanslılar sınırdaş olmadıkları halde Asya’daki Göktürklerle, komşuları Sasanilere karşı ittifak kurmuşlardı. Daha sonra Batıya olan yoğun Türk göçleri nedniyle İdil/Volga nehrinden Orta Avrupa’ya kadar uzanan alan için Turchia adı kullanıldı. Arpad Hanedanının kurduğu Macar Devleti için Batı Türkiye’si, Kafkasya’daki Hazar Kağanlığı için Doğu Türkiye’si deyimi VI_X.asırlar arasında kullanıldı. Selçukluların Anadolu’ya yerleştiği XI.asrın sonlarından itibaren, Batılı kaynaklarda Anadolu için Türkiye adı kullanılmaya başlandı.

Venedikli ve Cenevizli tüccarlar XII. asırda Türkiye için Turchia ve Turkmenia sözcüklerini kullanırdı. Türkiye adı ilk olarak 1190 tarihli Haçlı Seferi Vekâyinâmesi’nde yazılı olarak geçer. Arap ve Asya kaynaklarında ise Diyar-ı Rum deyimi uzun sure kullanılmaya devam etti.

1250-1387 yılları arasında Mısır Memlûkleri adıyla devlet kuran Türk kökenli Kölemenler (Kumanlar/Kıpçaklar), Türkiye adını kullanmışlardı:“ed-devlet üt Türkiyâ”

Osmanlılar Dönemi’nde uzun süre Diyar-ı Rum, daha sonra Devlet-i Âliyye, Devlet-i Osmaniye, Memalik-i Şahane adları kullanıldı. Fakat çağdaşı devletlerin Osmanlı yerine Türkiye adını kullandı. O döneme ait yabancıların çizdiği haritalara bakıldığında Türkiye adı görülür. XX.asırda Jön Türkler, Devlet-i Osmaniye yerine Türkistan, Türkeli, Türkili gibi adlarını önerildiyse de, Anayurt Asya’da Türkistan adlı bir devlet olduğundan, bu adlar kabul edilmedi.

BMM’nin açılmasından sonra 1921 Anayasası’nda Türkiye adı yer alarak TBMM. ibaresi kullanılmaya başlandı. Cumhuriyet’in ilânıyla yeni Türk Devleti’nin resmî adı Türkiye oldu. 1 Kasım 1928 tarihinde Yeni Türk Harflerinin kabulü ile Türkiye Cumhuriyeti/TC şeklini aldı.

TURKEY, TÜRKİYE’NİN ADI OLMAMALI!

Turkey kelimesi devlet adı olarak, Osmanlı İmparatorluğunun son zamanlarında ilk kez İngiliz kaynaklarında, alay ifadesi olarak kullanıldı.

Kaynak: Ayten Dirier

Metnin devamı için
http://www.aytendirier.com/blog/blog.asp?id=664

Campaign closed

About this story
  • Inspired 2 pledges
  • Viewed 181 times
  • Shared 3 times

1 comment

to comment