Afghan Children

برادران و خواهران گرانقدر! عید میاید, عید آمد و سپری شد خانه های تان مجلل از زیبایی ها, دل هایتان مملو از خوشی ها, خوان هایتان پر از نعمت ها آیا فکر کردید که خواهر و برادر کوچک تان که در زیر خیمه زندگی دارد, لباس جدیدی برای پوشیدن, غذایی برای خوردن, آرامشی…Read More
to comment