Brigade logo
Causes is now part of Brigade – the world's first network for voters.
Join Brigade to take action on issues and elections that matter to you.
Take me to Brigade
Jacquie Barbavian
Jacquie Barbavian

I was nearly raped while serving, but was lucky enough not to get raped! It makes me sick that rather than focusing on defending the country, these boyz have to bully, diss, and rape women to make themselves feel more than a man? Wow! Sad and tragic. Hope your life doesn't ever depend on that woman you raped, dissed and dogged because she was born a female. js

Jacquelin Mitchell
Jacquelin Mitchell
  • Jacquie Barbavian

They all Protect and Fight for Us. Everyone! , we all need to help all men & women , Who have been thru this Awful Violation. God Bless All of You , Who Have Been Victimized, :(

Lee Han Voon
Lee Han Voon
  • Jacquie Barbavian

I signed but it was not updated.

Marsha Sandy-Holmes
Marsha Sandy-Holmes
  • Jacquie Barbavian

I believe that this should never be allowed to happen and you have my full support on this petition.

Jacquie Barbavian
Jacquie Barbavian
  • Jacquie Barbavian

I was nearly raped while serving, but was lucky enough not to get raped! It makes me sick that rather than focusing on defending the country, these boyz have to bully, diss, and rape women to make themselves feel more than a man? Wow! Sad and tragic. Hope your life doesn't ever depend on that woman you raped, dissed and dogged because she was born a female. js

Valine Demos
Valine Demos
  • Jacquie Barbavian

THANK YOU JACQUIE..... I AM A SURVIVOR....

Gary Goetz Sr
Gary Goetz Sr
  • Jacquie Barbavian

So glad you weren't raped, but dare I say you still were traumatized to some extent? As I recall my Psych courses and other material I have been exposed, rape is about sex, but hatred, and anger, a need for power. If that's true, it seems to me thst the "Rapist" is actually weaker thatn his /her victim. What say ?

William Wiley Bolton
William Wiley Bolton
  • Jacquie Barbavian

They aren't men! Real men don't need to have sex by force. The real man has sex by love returned. Such males that do rape are much less than men.

Stef Free
Stef Free
  • Jacquie Barbavian

@Gary I think you mean that rape is NOT about sex, but for power....

Diane Weber Wells
Diane Weber Wells

Scott, just how are these women betraying us. Is it by having boobs or a nice ass? Oh, and by the way, I see on your page that you state that you want nothing to do with anyone who goes to your page. This begs the question, why are you answering not only my post but any others as well. Go back to the hole tat you came out of. Real men do not abuse people at all.

Nancy Craig
Nancy Craig

What if was your daughter/sister/mother you nutters? Get off your butts and do something now.

Veena Bhadauria
Veena Bhadauria

So sad this is an issue.

Charlzetta D. Garrett
Charlzetta D. Garrett

They have disgraced the uniform and what the uniform stand for peace and protect. They need to check their history out also they need to be punish for their action.

Marsha Sandy-Holmes
Marsha Sandy-Holmes

I believe that this should never be allowed to happen and you have my full support on this petition.

Lee Han Voon
Lee Han Voon

I signed but it was not updated.

Jacquelin Mitchell
Jacquelin Mitchell

They all Protect and Fight for Us. Everyone! , we all need to help all men & women , Who have been thru this Awful Violation. God Bless All of You , Who Have Been Victimized, :(

Scott Henrie
Scott Henrie

It won't let me sign! D: *panic* and it sickens me how ANYONE, male or female will abuse anyone in any shape of form. Especially sexually. My time volunteering for missingkids.com really messed up my psyche and showed me how disgusting things can be.

Diane, we shoot and kill our enemies. We need to punish our own if they betray us, accordingly of course...

John Kennedy
John Kennedy

Իմ տեսած դեպքերում տղամարդը անզոր էր իրեն թույլ տալու գազանանալու.պատվիրատուին ասում էր չեմ կարողանում,չի ստացվում.հնարաոր չի.չեմ կարող եվ վերջ.ինչ այդ մոտեցել էր աղջկան աշխատանքի վայրում եվ խոսացնելով փորձել մոտենա,այնպես որ նույնիսկ աղջիկը ՉԿԱՍԿԱԾԵՑ,ՈՐ ԶԳՈՒՇԱՆԱՐ ՀԵՏԱԳԱՅՈՒՄ,բայց պատվիրատուն պնդեց,թե ինչ ուզում էս արա,դեղ խմիր,գռգռիր...ինչ,ոնց.ԲԱՅՑ ՊԻՏԻ ԱՆԵՍ.ԴԱ ԷԼ ՑՈՒՅՑ ՏՎԵՑԻՆ ՈՒ ՓԱԿ ԻԲՐ ԳԱՂՏՆԻ,ԱՇԽԱՐՀՈՎ ՄԵԿ ՌԱԶՄԱԿԱՆ ԴԱՏՆ ԷԼ ՈՒ ծախու դատապաշտպանի,եվ ոչ միայն նրա,ԱՂՋԿԱ ՊԱՏԻՎԸ հեգնանքով իրար...

Իմ տեսած դեպքերում տղամարդը անզոր էր իրեն թույլ տալու գազանանալու.պատվիրատուին ասում էր չեմ կարողանում,չի ստացվում.հնարաոր չի.չեմ կարող եվ վերջ.ինչ այդ մոտեցել էր աղջկան աշխատանքի վայրում եվ խոսացնելով փորձել մոտենա,այնպես որ նույնիսկ աղջիկը ՉԿԱՍԿԱԾԵՑ,ՈՐ ԶԳՈՒՇԱՆԱՐ ՀԵՏԱԳԱՅՈՒՄ,բայց պատվիրատուն պնդեց,թե ինչ ուզում էս արա,դեղ խմիր,գռգռիր...ինչ,ոնց.ԲԱՅՑ ՊԻՏԻ ԱՆԵՍ.ԴԱ ԷԼ ՑՈՒՅՑ ՏՎԵՑԻՆ ՈՒ ՓԱԿ ԻԲՐ ԳԱՂՏՆԻ,ԱՇԽԱՐՀՈՎ ՄԵԿ ՌԱԶՄԱԿԱՆ ԴԱՏՆ ԷԼ ՈՒ ծախու դատապաշտպանի,եվ ոչ միայն նրա,ԱՂՋԿԱ ՊԱՏԻՎԸ հեգնանքով իրար պաս տվող փակվող օղակի կեղծ պաշտպան լինելը,թե դա իրա ուժային լինելուց է ժայթքել՝ԷԼԻ ԽՈՐԸ ՀԵԳՆԱՆՔ ԱՄՆ ՈՒԺԱՅԻՆ,ԴԱՏԱԿԱՆ...ԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐԻՆ ԸՆԴՀՈՒՊ ԵՐԿՆԱՅԻՆ ՊԱՀԱՊԱՆ ՀՐԵՇՏԱԿ՝ՄԱՅՐ ԱՄԵՐԻԿԱ-ՍՐԲՈՒԹՅՈՒՆ ՍՐԲՈՑ.ԱՆՆԵՐԵԼԻ Է,ԵՆ բոլոր նման սրբապիղծները.

See more comments…