Back to Say no to the Spanish government attack against Catalan language

Update on May 29, 2013

Benvolguts amics, 

Moltes gràcies a tots pel vostre suport!! Jo
som més de 11.470 els signants de la campanya i més de 16.000 els membres de la
campanya!! 

La petició s'adreçarà directament a Doris
Pack, presidenta de la Comissió de cultura i educació del Parlament Europeu. 

És molt important aconseguir el suport del
Parlament Europeu. El govern espanyol no mostra predisposició a modificar la
L.O.M.Q.E  Està previst presentar un
recurs davant el Tribunal Constitucional, però és molt poc probable que aquest
tribunal sigui favorable al recurs.

Estic difonent la petició per la xarxa per
trobar més persones que recolzin la causa. Quants més signants siguem alhora de
lliurar la petició millor!! 

Moltes gràcies un cop més per la vostra
atenció,

Marta Costa

Dear friends,

Thank you all for your support.

We are more
than 11,400 people who have  already
signed the petition and more than 16,000 the members of the campaign!!

The petition will be addressed directly to
Doris Pack, Chair of the European Parliament's Committee on Culture and
Education.

Get support form de European Parliament is very
important. The Spanish government doesn't show predisposition to change the new
education law. It is expected to appeal to the Constitutional Court, but it is very unlikely
that this court is favorable to the appeal.

I'm spreading the petition through the net to
find more supporters to the cause. It is important to get as much supporters as
possible before the petition is delivered.

Thank you very much again for you attention,

Marta Costa

to comment