Back to Say no to the Spanish government attack against Catalan language

Update on June 03, 2013

Benvolguts amics, 

Gràcies un cop més pel vostre suport!! Ja hem
superat les 12.310 signatures per la petició i la campanya ja té més de 16.780
membres!!!!!

Tenim més referències per afavorir la
intervenció de  la Comissió de cultura i
educació per tal  d'evitar que la LOMQE
s'aprovi, i he modificat la petició per tal d'incloure-les!!!

La immersió lingüística respecta afavoreix i
respecta la diversitat cultural, religiosa i 
lingüística a la qual fa referència l'article 22 diu de la Carta de
Drets fonamentals de la Unió Europea.

En l'esborrall d'informe de la darrera reunió,
la Comissió ressalta la importància de l'aprenentatge de les llengües de cara a
les futures oportunitats professionals dels alumnes. En aquest esborrall també menciona
l'anomenat "objectiu Barcelona de llengua materna més dues llengües
estrangeres". Aquest objectiu va ser fixat en una Reunió del Consell Europeu a
Barcelona el març de 2002. Tenint en compte que el català és la llengua materna
de milions de persones i que amb la LOMQE deixaria de ser una assignatura
troncal a l'ensenyament, aquesta nova llei no afavoreix l'assoliment de l'objectiu
Barcelona".

Marta Costa

Dear friends,
Thank you very much again for your support!! More
than 12,310 people have already signed and the campaign has  more than 16,780 members!!!

We have more references to support the
intervention of the Culture and Education Committee  in order to prevent the approval of the LOMCE,
and I've modified the petition in order to include them!!! 

he linguistic immersion supports and respects
the cultural, religious and linguistic diversity, to which refers the 22th
article of the Charter of Fundamental Rights of the European Union.
In the draft report of the last meeting , the
Committee emphasizes the importance of language learning in the face of the
student's future professional opportunities. 

This blotch also mentions the "Barcelona
objective of mother tongue plus two foreign languages". This objective was set
in the Barcelona European Council which took
place in Barcelona
in March 2002. Considering that Catalan language is the mother tongue of
millions of people and that with the LOMCE will no longer be a compulsory
subject, this new law does not help towards accomplishing the "Barcelona objective".

Marta Costa

to comment