About

The Bulgarian Archaeological Association (BAA) along with Association “Ratiaria” have set themselves the goal of attracting the attention of the international community and to raise funds to protect Colonia Ulpia Traiana Ratiaria. This archaeological site was one of the most important Roman and Early Byzantine centres in the lower Danube area which in the past 20 years was targeted by treasure hunters and destroyed.

Since 2008, the Bulgarian Archaeological Association carried out rescue actions on the territory of Ratiaria. For several years we have discovered 14 new Latin inscription, over 700 artifacts, more then 15 new monumental buildings, and over 20 new legionary stamps. In 2010 was uncovered the well preserved main street (decumanus maximus) of the city. All these data show that Ratsiaria is not irretrievably lost for the Roman archeology.

We’re asking you, today, to take a stand for preserving this important site by making a simple donation of 5 USD. This amount is not big but if we all join to this cause the Bulgarian Archaeological Association will be able to continue its mission to track out, document and popularize the scientific sources coming from Ratiaria.

Help us to protect what has been achieved ! We need funds to:

1) Build protective device (fence) around the exposed and examined in 2011-2012 main street.

2) Install security cameras around the studied area.

3) Take emergency measures to conservation of the remains.

To send your generous donation, please follow the link: https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=X5GP9QM4BAMZY

For more information please visit: http://www.ratiaria.archbg.net

Bulgarian Archaeological Association thanks you for your time and generosity.

Българско Археологическо Сдружение и Сдружение „Рациария“ си поставят за цел да привлекат вниманието на международната общност и да наберат средства за защита Colonia Ulpia Traiana Ratiaria. Този археологически обект е един от най-големите и значителни римски и ранновизантийски центрове на Долен Дунав. През последните 20 години, обаче, той беше подложен на зверско унищожение от неконтролеруема иманярска дейност.

От 2008 г. Българско Археологическо Сдружение предприема спасителни действия на територията на Рациария. В продължение на няколко години ние открихме 14 нови латински надписа, над 700 артефакти, повече от 15 монументални сгради, както и над 20 нови легионерски печата. През 2010 г. беше разкрита и добре запазената главна улица на грава – Decumanus Maximum. Всички тези данни ясно показват, че Рациария не е безвъзвратно загубена за науката и че спасителните действия там трябва да продължат!

Нашата молба към всеки, който не е безучастен към съдбата на българското културно наследство, е да помогне със скромно дарение от 5 USD. Тази сума не е голяма и ако всички ние подкрепим тази кауза, Българско Археологическо Сдружение ще може да продължи своята дейност по разкриването, документирането и популяризирането на безценната научна информация, която Рациария ни предоставя.

Защитете постигнатото до тук! Ние имаме нужда от:

1) Изграждане на защитно съоръжение (ограда) около разкритата и проучена през 2011-2012 г. главна улица на града.

2) Поставяне на охранителни камери около проучените площи.

3) Спешни мерки за консервирането на откритите останки.

За да направите Вашето щедро дарение, моля следвайте връзката: https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=X5GP9QM4BAMZY

За повече информация посетете нашия сайт: http://www.ratiaria.archbg.net

Българското археологическо дружество ви благодари за отделеното време и щедрост.