About

Подкрепе усилията да се даде гластност и се изискат ефективни действия срещу тези и многото други „горди ловци” на защитени видове, както

Молим Ви да обърнете внимание на следното действие, което според долуподписаните се явява в разрез с не една законова уредба. Очакваме да се разпоредят съответни мерки да и бъде сезирана прокуратурата относно:
В началото на февруари месец 2012г е извършен отстрел на кафява мечка (Ursus arctos) в района на местност “Лъгът” край гр. Севлиево. Лица, участвали в отстрела са:
- Добрин Заеков (роден на 05 юли 1987, живущ в гр. Габрово)
Снимка: http://i42.tinypic.com/rjei2v.jpg
- Павлин Тодоров (живущ в гр. Габрово)
Снимка: http://i39.tinypic.com/123nyap.jpg, http://i44.tinypic.com/2n6yo29.jpg
По силата на чл.37 от Закона за биологичното разнообразие и Приложение 3 от същия закон кафявата мечка е защитен на територията на цялата страна вид.
При отстрел на кафява мечка се прилагат разпоредбите на чл. 278д от Наказателния кодекс и парични глоби, установени в чл. 125 от Закона за биологичното разнообразие.
Изключения се допускат единствено, когато е налице разрешително, издадено от министъра на земеделието и храните по силата на чл. 54. от Закона за лова и дивеча.