(no subject)

اخراجی های 3 توهینی است به ملت و شعور سیاسی مردم ایران

تحریم اخراجی های 3

فیلم هایی که حرکت سبز مردم در انتخابات را به سخره بگیرند و از بودجه دولت استفاده کنند ٰ نخواهیم دید. اینها در واقع از پول ما فیلم می سازند تا ما را مسخره کنند پس با ندیدن اخراجی های 3 و دعوت کردن دوستانمان به تحریم آن اعتراض خود را نسبت به ساخت فیلمهای…Read More

4 comments

to comment