تحریم اخراجی ها 3

جهان سوم کجاست ؟ جایی که مردم یا گول میخورند یا گلوله و فیلم سازهایشان در زندان و زندان بانها و چماقدارانشان فیلم سازند مملکته داریم؟؟؟

OK facebook.We are still waiting for spring.The nature itself will change every thing into green

Even though facebook does not pay attention to our cause requset, we still try to change every things into green even facebook logo.

Green Facebook Logo

In this spring We want green NEWROOZ with Green Facebook logo to show every one WE ARE STILL HERE & STILL WAITING TO BE FREE

من بی شمارم و تو اندک ، این است فرق من و تو

میدانی فرق من و توچیست ؟ تو مرگ بر موسوی میگویی در حالیکه دوربین ها رو به تو است برای پخش مستقیم از کانال سراسری . من مرگ بر دیکتاتور میگویم در حالیکه باتوم ها رو به من است . تو را با اتوبوس می آورند و برای من خیابان ها را میبندند . تو را مردم مینامند و من را…Read More

We highly demand to FaceBook administration to change Facebook logo color in to green for 10 days in solidarity with Green Movement

Protests following the 2009 Iranian presidential election against the disputed victory of Iranian President Mahmoud Ahmadinejad and in support of opposition candidate Mir-Hossein Mousavi occurred in major cities in Iran and around the world starting June 13,…Read More

در پاسخ به دوستانی که فرموده بودند فیس بوک ادمین فارسی ندارد.

وقتی یک میلیون نفر توی یک سایت اجتماعی عضو هستن و یک درخواست یه میلیون نفری از مدیریت سایت داشته باشند و به فرض که مدیریت اون سایت زبون فارسی بلد نباشند به هر حال تمایل خواهند داشت که بدونند این یک میلیون نفر چه تقاضایی دارند و حرف حسابشون چی هست. نهایته…Read More

One membership request.Its improve our cause.

We enquirer Facebook to temporally change it’s “blue” logo to “green” to show support for current movement in Iran. one membership request
See more

4 comments

to comment