About

ایرانیان فیس بوک دست به دست هم برای مقابله با کاهش سهم ملی و قانونی ایران از دریای خزر

اخیرا کشورهای حوزه دریای خزر با هم دست به یکی کرده اند که حتی حق ایران را از 10% هم کمتر کنند در صورتی که حداقل حق قانونی ایران از این دریا 50% میباشد
همکاری سراسری ایرانیان فیس بوک برای مقابله با کاهش حق قانونی ایران از دریای خزر که جزیی از آب و خاک ایران به حساب میآید!
حق ایران 50%است نه کمتر!

1. دریای خزر

2. دریای مازندران

3. دریای کاسپین