ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਆਸਾਨ ਰਸਤਾ!

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੇਸ ਬੁਕ ਦੋਸ੍ਤ ਏ ਪੁਛਦੇ ਹਨ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਟਾਇਪ ਕੀੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫੋਂਟ ਦਾ ਚੱਕਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਈਜ਼ਿਲੀ ਇਂਗ੍ਲੀਸ਼ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬੀ ਨੁੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲਿਖੇਯਾ ਜਾ ਸਕੇ! ਸੋ ਮੈਂ ਇਕ ਗ੍ਰੂਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ... ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੋਸਤਾ ਨੁੰ ਏ ਦਸਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ…Read More
to comment