Brigade logo
Now there’s a better way to shape the issues that matter
Upgrade to Brigade for all-new petitions, discussions, and more
from the team that brought you Causes.
Upgrade to Brigade

**ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ** **REPORT**

Հարգելի ընկեր, դու կարծում ես, որ մեր գործողությունները թշնամական խմբերի, էջերի և հաշիվների դեմ անօգուտ են? Ուրեմն, համոզված եղիր, որ սխալվում ես: Քո և մեր բոլորի համատեղ ջանքերը հասնում են իրենց նպատակին: Պարզվում է, որ այս ընթացքում մենք բավական…Read More

1 comment

to comment