ბაგრატის თემა კვლავაც აქტუალურია

პრეზიდენტის ღია განცხადება ბაგრატზე ახალი სამუშაოების დაწყების საფუძვლად უნდა მივიჩნიოთ. საზოგადოების ჩართვა კვლავაც აქტუალურია. მოვითხოვოთ პროექტის საჯარო განხილვა. გამოთქვით სხვა მოსაზრებებიც და უმოკლეს დროში დავიწყოთ ახალი კამპანია.

pirveli sajaro shekreba da gia cerilis xelmocera orshabats kinos saxlshi 13:00 st-ze

dzvirfaso cevrebo, pirvel rigshi minda gitxrat rom momxreta ricxvi dgitidge izrdeba da ukve 2500 acharbebs. amastanave chamoyalibda mcire sainiciativo jgufi, romelic tkventan sheatanxmebs samoqmedo nabijebs. pirvel gonisdziebad igegmeba orshabats 13:00 st-ze…Read More

1 comment

to comment