About

ایران = لر+ کرد + آذری+بلوچ+گیلکی+خوزی +بختیاری+ افغان+ تاجیک +فارس+ غیره....

شاید کمتر ملتی باشد که اینقدر به تمسخر هموطنان و هم زبانان خود بپردازد. تمامی زبانهای ایرانی اعم از فارسی،کردی، گیلکی ، آذری و .... ریشه در زبان مادری ما یعنی زیان پهلوی و اوستایی دارند و این خود نشانه وحدت ماست...

 ایران یعنی همه ما

گفتگویی که گاهی با برخی از دوستان بوجود می آمد که مثلا شما چرا نام فلان قوم را جزو اقوام ایرانی نوشتید و ....  اقوامی  که ما در این انجمن به عنوان پیش فرض ایرانی قلمداد می کنیم آنهایی هستند که زبانشان  در شاخه زبانهای  هندو ایرانی (شاخه زبانهای ایرانی) وجود دارد و به عبارت ساده تر منظور ما از ایران مرزهای سیاسی ایران نیست بلکه "گستره فرهنگی ایران بزرگ" را شامل میشود ...

با سپاس