Back to Teionkwatonhwentsió:ni Kanien'kéha Facebook / We want Facebook in MOHAWK language

Shé:kon sewakwé:kon!!

Shé:kon sewakwé:kon, aiá:wenhs tsi akwé:kon ioianerátie sewarihwà:ke. Kwahiatón:nis né:'e tsi í:kehre akwé:kon nihá:ti sheienté:ri shehón:karon ahontià:taren ki kentióhkwa.

Hello yall, hopefully every thing is well with you. I'm writing to you all because i'm hoping you can invite everybody you know to join the cause.

ó:nen ki wáhi!!

1 comment

to comment