About

جنبشی برای حفظ و گسترش فرهنگ فارسی نویسی در محیط های مجازی

این جنبش برای حفظ و گسترش فرهنگ فارسی نویسی در محیط های مجازی ایجاد شده است.
شاید خط و زبان فارسی آخرین پل های میان ما و بن مایه فرهنگی ما باشد که هنوز پابرجاست. شاید میان ما و ایرانی های سال ها پیش و حتی سده های پیشین، میان ما و هم عصرانِ شاعرانِ ما، از شاملو تا رودکی، خط و زبان فارسی، تنها (یا دست کم پر رنگ ترین) نقطه اشتراک باشد.
پدیده جهانی شدن از یک سو و بی مبالاتی فرهنگی رایج در میان ایرانیان امروز از سویی دیگر، خط و زبان فارسی در معرض خطری جدی قرار داده است.
هر یک از ما فارسی زبانان می توانیم با اندکی صبر و تحمل به فارسی نویسی در محیط های مجازی عادت کنیم و در درازمدت سهمی بزرگ در یک کوشش دست جمعی داشته باشیم و به آن ببالیم.ـ

1. تاکید بر اهمیت مسوولیت پذیری عمومی در استفاده از خط فارسی

2. تشویق و ایجاد انگیزه برای استفاده از خط فارسی در محیط های مجازی

3. آگاهی دادن نسبت به ضرورت های حفظ خط فارسی