740 people have helped this campaign

Himanshu Gandhi
Campaign leader
Gopikanta Ghosh
14 pledges
Sujit Dasgupta
13 pledges
Kavita Batra
Campaign leader
Shamik Moitra
9 pledges
Ashok Sharma
8 pledges
Natraj Krishnan
7 pledges
Suprakash Bose
6 pledges
Pradip Pillai
6 pledges
Partha Chakraborty
6 pledges
Gurmukh Salh
5 pledges
Satish Kr Pandita
5 pledges
Shreyansh Jain
5 pledges
See more