Nina Castro wants to

H2‘Ō - Hawai‘i Bilingual / Hawai‘i ‘Ōlelo Pālua

Hiki i ka po‘e Hawai‘i ke loa‘a nā lawelawe lehulehu iā lākou ke makemake 'ia. Let's end the Hawaiian Cultural Genocide:

Campaign closed

About the campaign

Campaign Leader

Why this matters

See more