Michelle Williams wants to

އިސްލާމީ ޝަރީއަތް ވަގުތުން ވަގުތަށް ރާއްޖޭގައި ގާއިމ

ދިވެހިރާއްޖެ އަކީ ސައްތައިން ސައްތަ އިސްލާމީ ޤައުމަކަށް ވުމާއި އެކުވެސް ރާއްޖޭގައި އިސްލާމީ ޝަރީޢަތްވަނީ

Campaign closed

About the campaign

Campaign Leader

Why this matters

See more