Pledge to

Invite kababayans, kamag-anak at kaibigan to sign the petition.

This pledge closed almost 6 years ago

How this will help

Para po mas malakas po ang ating boses, kunin po natin ang pinakamaraming pirma na kaya nating abutin. Imbitahan po natin ang lahat ng ating kaibigan, kamag-anak at mga kababayan saan mang bahagi sila ng mundo. Lahat po ay sama-samang manawagan sa ating mga lider na ihinto na ang pagmimina sa ating lalawigan sa lalong kagyat na panahon. Maraming salamat po. 

to comment