Progress

27 pledged
73 more needed

Pledge to

Not forget ...

This pledge closed over 4 years ago

How this will help

Salvați Patrimoniul Sacru

http://www.panoramio.com/photo/64015983

O mărturie: zapisul Domnitorului Matei Basarab prin care declară moșia Schitului Zdralea sau Roaba de pe Dealul Lupului din Căciulătești - Dobrești (Dolj), drept moșie "ohabnică", adică moșie scutită de impozite:

Ǡ Din mila lui Dumnezeu,

Io Matei voievod şi domn a toată Ţara Ungrovlahiei, nepotul marelui şi preabunului, răposatului Io Basarab voievod cel bătrân. A dat domnia mea această poruncă a domniei mele sfintei şi dumnezeieştii mănăstiri, care se numeşte Jdreala, unde este hramul Sfântului Mucenic Dimitrie, şi părintelui egumen Pahomie şi tuturor călugărilor, câţi trăiesc în acel lăcaş, ca să fie sfintei mănăstiri mai sus numită ocină la Hurezi, în judeţul Dolj, anume partea lui Albu, unchiul lui Dragomir, toată din funia Amărăştilor, din câmp, şi din pădure, şi din apă şi din seliştea satului, de pretutindeni, oricât se va alege, de la hotarul Dobreştilor până la hotarul Bârcei, pentru că a dat Dragomir, nepotul lui Albu din Hurezi, această mai sus numită ocină sfintei mănăstiri Jdreala, mai sus scrisă, pentru pomenirea şi pentru sufletul lui Albu.
Şi iarăşi, să aibă mănăstirea Jdreala ocină în Hurezi, din funia Mihneştilor, 19 paşi de peste tot hotarul, pentru că a cumpărat egumenul Pahomie de la Barbul Hâncă, pentru 990 de aspri gata.

Drept aceea, am dat domnia mea sfintei mănăstiri Jdreala, cu hramul Sfântului Dimitrie, ca să-i fie ocină de moştenire şi ohabnică şi de nimeni neclintită după porunca domniei mele.
Iată deci martori am pus domnia mea: jupan Hriza mare ban al Craiovei, şi jupan Ivaşco mare vornic, şi jupan Gligorie mare logofăt, şi jupan Radul mare vistier, şi jupan Preda mare spătar, şi jupan Vasilie mare stolnic, şi jupan Buzinca mare comis, şi jupan Vucina mare ceaşnic şi jupan Costandin mare postelnic. Şi ispravnic, Gligorie mare logofăt.
Am scris eu, Stan spudeiul, în cetatea de scaun, în Bucureşti, luna octombrie, 4 zile, şi de la Adam până la această scrisoare curgerea anului 7146 (1637).

† Io Matei voievod,
cu mila lui Dumnezeu, domn»

1 comment

to comment