Progress

1,257 signed
498,743 more needed

Sign the Petition to

Organization

ONE CULTURE:::ONE LANGUAGE:::ONE NATION
Queremos galego na escola!
Derrogación XA do decretazo!
O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza determinou en varias sentenzas que os principais piares sobre os que se asenta o mal chamado
“decreto do plurilingüismo” son ilegais.

Ademais,
indicoulle tamén ao Goberno galego que debe realizar unha política de promoción do idioma propio do país de acordo co estipulado pola Lei de normalización lingüística.
O Tribunal dálle así a razón aos miles de persoas que saíron á rúa nas históricas manifestacións convocadas en defensa da nosa lingua.
Ao mesmo tempo, o discurso do PP sobre as linguas no ensino,
que xa estaba deslexitimado pola súa falta de apoio nas comunidades educativas, por ser un discurso crispante,
por ser antipedagóxico ou por vulnerar tratados internacionais
sobre dereitos lingüísticos, está agora, ademais,
claramente considerado pola xustiza como fóra da legalidade.

Este decretazo contra o galego debe ser derrogado
de forma inmediata e o Goberno galego
debe promulgar unha nova norma
que se basee no acordado por unanimidade parlamentar
no Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega que:

- Garanta a educación en galego na educación infantil para todas as nenas e todos os nenos galegofalantes e
poña especial atendemento didáctico na incorporación a este idioma
por parte do alumnado residente en contextos familiares e ambientais castelanófonos, fixando, como mínimo, o 50% do horario semanal
en galego nesta etapa educativa para os contextos e contornos
en que a lingua predominante sexa o castelán,
coa intención de que esta porcentaxe se vaia incrementando progresivamente.

- Garanta que o alumnado reciba un mínimo do 50% da súa docencia en galego en primaria, ESO, bacharelato e ciclos formativos,
que o galego non estea prohibido en ningunha materia
e que todas e todos os estudantes finalicen cada etapa educativa con suficientes destrezas comunicativas en galego.

- Desenvolva un plan de formación para que todo o persoal dos centros educaticos de Galiza teña unha competencia oral e escrita suficiente para comunicarse e para desenvolver a súa actividade profesional en galego.

The Superior Court Justice of Galiza (spain-europe)
determined in several judgments the main pillars on which rests the so-called "decree of multilingualism" are illegal.
In addition, also pointed to the Galician government
should make a policy to promote the country's own language
in accordance with stipulated by the Law of linguistic normalization.

The Court thus gives reason to the thousands of people took to the streets in the historic demonstration in defense of our language.
At the same time, the speech of PP (Govern party) on teaching languages, already deslexitimado for their lack of support in the educational communities, as a speech ill be for be NO pedagogical
or violate international treaties on the rights language,
is now also clearly regarded as justice outside the law.

This DECREE against the Galician-Language should be repealed immediately and the Galician Government should enact a new law which is based on agreed unanimously talk in the General Plan for Normalisation of the Galician Language:
- Ensures education in Galician-Language (Galego) in early childhood education for all children and all the children Galician speakers and put special educational atendemento in addition to this language by students living in family settings and environmental Castilian-spanish speakers, setting at least 50% of weekly hours in Galician-Language at this stage educational contexts and environments in which the predominant language is Spanish, with the intention that this percentage will increase gradually.

- Ensures that students receive at least 50% of teaching in Galician-Language in primary, secondary, high school and training cycles, that Galician-Language is not prohibited in any subject and any and all students completed each educational stage with sufficient communicative skills in Galician-Language.

- Develop a training plan for all staff of educaticos centers of Galiza has a sufficient oral and written competence to communicate and to develop their professional activity in Galician-Language (GALEGO).

Signed,

Jose Crespo

This petition closed about 1 year ago

How this will help

Queremos galego na escola!
Derrogación XA do decretazo!

We Galician-Language (Galego) at school!
Repeal the decree ALREADY!

22 comments

to comment