Progress

3,090 pledged
6,910 more needed

Pledge to

Sign the petition and invite friends to sign!

This pledge closed over 4 years ago

How this will help

Petition: http://www.fspca.be/welkom-bij-fspca/petities/voor-betere-wetgeving-inzake-dieren/
This petition will be handed over to our government leaders for an adaption and activation of a good and adequat legislation for the animals and with in particular the following points :
*Punishment of animal neglect, abuse, dumping,
*Compliance with the ban on the trade of animals in stores, public places and stop the illegal importation with strict control and punishment
*Heavy penalties and prosecution and implementation of verification body for daily operations and to ensure their implementation (ie extension of existing body or collaboration with independent newly created service)
*Raising awareness of people that overconsumption leads to an even larger animal abuse and neglect of mainly small animals and livestock, preventing overconsumption of meat annually saves many animals from cruel treatment and slaughter
*Prohibition of vivisection and mill breeding
Finally see animals as living beings rather than as an article.
----------------------------------------------------
Deze petitie wordt voorgelegd aan onze regeringsleiders voor de aanpassing en goede inwerkingstelling van een adequate en degelijke wetgeving voor de dieren met als voornaamste punten:
*Bestraffen van dierenverwaarlozing, -mishandeling, dumping
*Naleving van het verbod op het verhandelen van dieren in winkels, openbare plaatsen en de stop op de illegale invoer met strenge controle en bestraffing
*Zware straffen en gerechtelijke vervolging en invoeren van controle-orgaan voor dagelijkse werking en uitvoering ervan te waarborgen (zijnde uitbreiding van reeds bestaande dient of samenwerking met onafhankelijke nieuw op te richten dienst)
*Bewustmaking van mensen dat overconsumptie leidt tot een nog grotere dierenmishandeling en verwaarlozing van voornamelijk neerhofdieren en vee, vleesmatiging redt jaarlijks veel dieren van gruwelijke behandeling en slachting.
*Verbod op vivisectie en broodfok
*Geen enkel dier mag mishandeld of misbruikt worden onder de norm "kunst" of "cultuur".
*Het eindelijk aanzien van dieren als levende wezens en niet langer als een artikel.
------------------------------------
Cette petition sera transmise a notre gouvernement afin d'adapter et assurer la mise en oeuvre d'une bonne et adequate legislation pour les animaux avec les points suivants en particulier ;
La punition de la negligence des animaux, les abus, le dumping,
Respect de l'interdiction sur le commerce des animaux dans les magasins, les lieux publics et d'arreter l'importation illegale avec un controle strict et punition
De lourdes peines et des poursuites et la mise en oeuvre de l'organisme de verification pour les operations quotidiennes et d'assurer leur mise en oeuvre (c.-a-d extension du service existant ou collaboration avec un service independant nouvellement cree)
La sensibilisation des personnes que la sur-consommation conduit a une violence envers les animaux encore plus grande et la negligence des animaux principalement les animaux d'elevage, moderation de consommation sauve beaucoup d'animaux d'un traitement cruel et l'abattage
Interdiction de la vivisection et elevage de gain
Finalement voir les animaux comme des etres vivants plutot que comme un article.

70 comments

to comment