Progress

7,017 signed
2,983 more needed

Sign the Petition to

European Union , Nato, unated nations,european commission

Macedonia has a natural right to use its constitutional name under which it became an independent state.Macedonia has the legal right to their own identity,has the right to progress and social development without disrupting the states have no right to challenge because of the subjective and unreasonable reasons,especially when those reasons as the Greek position in the name dispute are legally void. The right of every nation to choose its own name, the states and international practice is distinguished by that name,they must use the constitutional name of the state.every country has the right to use the name as it alone chosen, then give the right to the Republic of Macedonia as well.
Македонија има природно право да го користи своето уставно име под кое стана независна држава. Македонија има законско право на својот идентитет, има право да напредок и социјалниот развој без попречување на држави кои немаат право да ја оспоруваат поради субјективни и неразумни причини, особено кога тие причини, како на грчката позиција во спорот за името се законски поништат,и незаконски дозволиви. Правото на секоја нација е да си го бира името, државите и меѓународната практика да ги одликува со тоа име. Секоја земја има право да го користи името што сами го одбрале, тогаш дадете и го тоа право на Република Македонија исто така.

Signed,

Martina Gjorgjievski

This petition closed over 5 years ago

How this will help

to stop violations of the rights of the Republic of Macedonia.
да престанат прекршувањата на правата на Република Македонија .

539 comments

to comment