Sign the Petition to ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް/ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

Progress

751 signed
299,249 more needed

This petition closed 5 months ago

ދިވެހިރާއްޖެ އަކީ ސައްތައިން ސައްތަ އިސްލާމީ ޤައުމަކަށް ވުމާއި އެކުވެސް ރާއްޖޭގައި އިސްލާމީ ޝަރީޢަތްވަނީ ޤާއިމްނުކުރެވިއެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން ކުށްތައް އިތުރުވެ މީހުންގެ އަޚުލާޤު އެއްދުވަހުން އަނެއްދުވަހަށް ގޯސްވެ ޤައުމު މިހާރު އޮތީ ވަރަށް ނުރައްކާތެރި ފައްތަރެއްގައެވެ. މި ޕެޓިޝަން ހުށަހެޅުމުގެ މައިގަނޑު ސަބަބކީ މިއީއެވެ.

21 comments

to comment