Brigade logo
Now there’s a better way to shape the issues that matter
Upgrade to Brigade for all-new petitions, discussions, and more
from the team that brought you Causes.
Upgrade to Brigade

Progress

751 signed
299,249 more needed

Sign the Petition to

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް/ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

އިސްލާމީ ޝަރީއަތް ވަގުތުން ވަގުތަށް ރާއްޖޭގައި ގާއިމްކުރުން

Signed,

MuHammadh Shujau

This petition closed about 2 years ago

How this will help

ދިވެހިރާއްޖެ އަކީ ސައްތައިން ސައްތަ އިސްލާމީ ޤައުމަކަށް ވުމާއި އެކުވެސް ރާއްޖޭގައި އިސްލާމީ ޝަރީޢަތްވަނީ ޤާއިމްނުކުރެވިއެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން ކުށްތައް އިތުރުވެ މީހުންގެ އަޚުލާޤު އެއްދުވަހުން...

ދިވެހިރާއްޖެ އަކީ ސައްތައިން ސައްތަ އިސްލާމީ ޤައުމަކަށް ވުމާއި އެކުވެސް ރާއްޖޭގައި އިސްލާމީ ޝަރީޢަތްވަނީ ޤާއިމްނުކުރެވިއެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން ކުށްތައް އިތުރުވެ މީހުންގެ އަޚުލާޤު އެއްދުވަހުން އަނެއްދުވަހަށް ގޯސްވެ ޤައުމު މިހާރު އޮތީ ވަރަށް ނުރައްކާތެރި ފައްތަރެއްގައެވެ. މި ޕެޓިޝަން ހުށަހެޅުމުގެ މައިގަނޑު ސަބަބކީ މިއީއެވެ.

21 comments

to comment