Sign the Petition to

تمامی کوردها و انسانهای آزادیخواه و مدافعان حقوق بشر در سراسر دنیا

درست در همین زمان بیشتر از صدها زندانی کورد در زندانهای رژیم نژادپرست ترکیه اعتصاب غذا کرده اند.

خواسته های آنها:
آموزش به زبان مادری
احترام به حقوق دموکراتیک مردم کوردستان
آزادی برای رهبر مردم کوردستان عبدالله اوجالان

Signed,

Alî Bazyar

This petition closed over 3 years ago

How this will help

تنها با دو انگشتم
با جهان حرف میزنم
برای دیالوگ دو انگشت و یک قلم دارم
برای دفاع یک ماشه و تنها یک انگشت دارم
و برای آشتی و پیروزی دو انگشتم V میشود

تو با ناتو
تو با بمب
تو با اتم
تو با هارپ
تو با...

تنها با دو انگشتم
با جهان حرف میزنم
برای دیالوگ دو انگشت و یک قلم دارم
برای دفاع یک ماشه و تنها یک انگشت دارم
و برای آشتی و پیروزی دو انگشتم V میشود

تو با ناتو
تو با بمب
تو با اتم
تو با هارپ
تو با توطئه
تو با اسلام سیاسی
تو با تمام ارتش جهان
تو با هزاران مزدور
تو با هر چه میخواهی
هر چه که هستی
هر چه که بودی
هر چه که شدی
بیا...
منو دو انگشتم
تنها اشاره و شصت

to comment