Progress

2 signed
98 more needed

Sign the Petition to

СЪБИРАНЕ НА ДАРЕНИЯ ЗА РЕСТАВРИРАНЕ НА ХРАМЪТ СВ. ГЕОРГИ

Относно
Описание
храм Св.Влмчк. Георги -Победоносец
е построен през 1882 г.
Този храм -като архиктетурно творчествено майсторство представлява три
-корабна базилика в гръцки стил и единствен като съразмерност.
построен е за някъде около 10 години от предшествениците жители на
с._кюджук сегашното име е с.Дебрене .
Храмът в момента се нуждае от неотложна реставрация на )) Покрива - на окрепване на стени - измазване на тавана и стени с коросан - изравняване на подовите камъни - реставрация на иконостаса - изографисване на свода и стените .
Миналата година избрахме Църковно настоятелство заедно работим по проблемите с храма събираме средства за належащите работни дейности
но средствата са малко . Потърсихме подкрепа от Митрополията - но търсим още спонсори и дарители за което силно се надяваме на блгарските православни християни които милеят и обичат своята Вяра и култура да се отзовът и да помогнат .
Храмът е действащ
в него се извършват редовни Богослужения - Литургия
всяка събота от 09:00 ч. и на някои големи християнски празници .
на 06. май Всяка Година в храмът се извъшват патронен празник и честване към Св. Влмчк. Георги Победоносец.
За да може всеки да помогне на тази Християнска ценост и да може отново да се възроди --- Заповядайте да ни посетите на адрес
с . Дебрене Добричка обл. храв Св.Вмчк. Георги Победоносец
временно неразполагаме с банкова сметка но скоро ще актолизираме нова
Който желае да помогне с някакве средства моля запознайте се тук на място

Всички които помогнат ще бъдат вписани в книгата за Ктиторство и ще се опоменават на всяка Св. Литургия
Благодарим на всички от сърце !
Председател на Църковно настоятелство свещеник Илко П. Янакиев

Амин и Богу Слава .
Редактирайте
Основна информация
Присъединяване към Facebook 26.8.2011 г.
Местоположение Hram Sv.Vmchk.Georgi - Pobedonosec,Dobrichka Duhovna Enoria
Редактирайте
Информация за контакт
Телефон 0894974043
Редактирайте
Собственици на страницата

Ilko Ynakiev

Signed,

Ilko Ynakiev

This petition closed over 7 years ago

How this will help

About
Description
Temple Sv.Vlmchk. -George the Victorious
was built in 1882
This temple-like arhikteturno creativity is mastery of three
-Nave basilica in the Greek style as a single...

About
Description
Temple Sv.Vlmchk. -George the Victorious
was built in 1882
This temple-like arhikteturno creativity is mastery of three
-Nave basilica in the Greek style as a single proportionality.
built for around 10 years predecessors residents
s._kyudzhuk current name s.Debrene.
The church now needs urgent restoration)) roof - okrepvane walls - plaster ceiling and walls korosan - stone floor leveling - the restoration of the iconostasis - walls and walls of the vault.
Last year we chose the church board work together on the problems with the church collect funds for urgent work activities
but funds are scarce. Sought support from the metropolis - but still looking for sponsors and donors who have great hopes of blgarskite Orthodox Christians who care and love their faith and culture to respond and help.
The church is active
It made regular worship - liturgy
Saturday at 9:00 pm and some major Christian holidays.
at 06. May every year in the temple Programmable cartridge holiday and celebration at St. Vlmchk. George.
In order for anyone to help Christian values ​​and this can again be revived --- Come visit us at
a. Debrene Dobrich district. hrav Sv.Vmchk. George
temporarily not possess a bank account but will aktolizirame new
Who wants to help with some money please check this site

Any help that will be entered in the book and will Ktitorstvo quotes in every Liturgy
Thank you all from the heart!
Chairman of the Church Board priest Ilko P. Yanakiev

Amen and Praise God.
Edit
Background
Joining on Facebook 26.8.2011
Location Hram Sv.Vmchk.Georgi - Pobedonosec, Dobrichka Duhovna Enoria
Edit
Contact Information
Phone 0894974043
Edit
Owners of the page

Ilko Ynakiev
This temple-like arhikteturno creativity is mastery of three
-Nave basilica in the Greek style as a single proportionality.
built for around 10 years predecessors residents
s._kyudzhuk current name s.Debrene.
The church now needs urgent restoration)) roof - okrepvane walls - plaster ceiling and walls korosan - stone floor leveling - the restoration of the iconostasis - walls and walls of the vault.
Last year we chose the church board work together on the problems with the church collect funds for urgent work activities
but funds are scarce. Sought support from the metropolis - but still looking for sponsors and donors who have great hopes of blgarskite Orthodox Christians who care and love their faith and culture to respond and help.
The church is active
It made regular worship - liturgy
Saturday at 9:00 pm and some major Christian holidays.
at 06. May every year in the temple Programmable cartridge holiday and celebration at St. Vlmchk. George.
In order for anyone to help Christian values ​​and this can again be revived --- Come visit us at
a. Debrene Dobrich district. hrav Sv.Vmchk. George
temporarily not possess a bank account but will aktolizirame new
Who wants to help with some money please check this site

Any help that will be entered in the book and will Ktitorstvo quotes in every Liturgy
Thank you all from the heart!
Chairman of the Church Board priest Ilko P. Yanakiev

Amen and Praise God.
Edit
Background
Joining on Facebook 26.8.2011
Location Hram Sv.Vmchk.Georgi - Pobedonosec, Dobrichka Duhovna Enoria
Edit
Contact Information
Phone 0894974043
Edit
Owners of the page

Ilko Ynakiev

to comment