Progress

355 signed
999,645 more needed

Sign the Petition to

Filipino Migrant's Around The World

We call on everyone to help us to restore the middle name of Filipino migrants in Italy. With this petition we humbly ask your signatures. Thank you.

Chiediamo a tutti di aiutarci a ripristinare il cognome materna dei migranti filippini in Italia. Con questa petizione chiediamo umilmente le vostre firme. Grazie.

Hinihiling namin sa lahat na tulungan kaming ma-ibalik ang MiddleName ng mga Migranteng Pilipino sa Italya. Sa pamamagitan ng petisyong ito buong pagpapakumbaba naming hinihingi ang inyong mahalagang PIRMA. Maraming Salamat Po!

Signed,

Jùlēx Mendoza

This petition closed almost 2 years ago

How this will help

PAGLILINAW TUNGKOL SA USAPIN NG MIDDLE NAME

Bagamat ang Cir. No. 29/2010 at Cir. No. 04/2011 ay ipinapatupad na, makabubuting mabatid natin ang "katumpakan" ng ipinaglalaban ng mga Pilipino na...

PAGLILINAW TUNGKOL SA USAPIN NG MIDDLE NAME

Bagamat ang Cir. No. 29/2010 at Cir. No. 04/2011 ay ipinapatupad na, makabubuting mabatid natin ang "katumpakan" ng ipinaglalaban ng mga Pilipino na hindi sumasang-ayon sa pagpapatupad nito. Hindi man natin makamit pa [sa ngayon] ang layunin ng ating pakikibaka na mapanatili ang ating middle name sa ating mga opisyal na dokumento sa Italya, [kahit sinasabi na mali ang pagkakasulat nito sa mga dokumento dahil ito di-umano ay lumilitaw na ikalawang pangalan ay maaari namang hilingin ang modipikasyon ng mga "application form" bilang solusyon dito] ay hindi nangangahulugan na dito nagtatapos ang labang ito. May mga mahahalagang aral sa pakikibakang ito na maaari nating halawin at mapanghawakan sapagkat sa pakikibakang ito lamang natin maaaring ma-itaguyod ang ating KAGALINGAN at KARAPATAN:

Una: KARAPATAN natin bilang mga Migrante na "KONSULTAHIN TAYO" sa anumang patakaran na maka-aapekto sa atin, kabilang na ang anumang mga pagbabago at pagtataas sa mga bayarin na ipinapataw sa atin. Hindi natin maaaring isaalang-alang ang ating kapalaran sa kamay ng kinatawan ng Embahada. Hindi maaaring sabihin sa atin na higit nilang alam kung ano ang mas makakabuti para sa ating mga migrante sapagkat tayo ang nakararanas ng mga bagay na ito. Sa pagpapatupad ng Circular 64 noong taong 2004, malinaw na walang masusing pag-aaral na ginawa ang ating Embahada sa kung ano ang pamamaraan ng pagsulat ng pangalan dito sa bansang Italya [na hindi kinikilala ang maiden at/o maternal name] bagkus biglaan itong ipinatupad ng walang naganap na konsultasyon at ang mas masahol pa rito pinagbayad ang mga Pilipino ng halagang 32.50euro para sa sertipikatong "One and the Same Person." Malinaw dito na ang tanging hangarin ng Embahada ay kumita ng malaking pera sa pinaghirapang kita ng migrante. Sa gitna ng paghihirap na dinanas natin sa pagsasa-ayos ng ating mga dokumento, pagbabayad tuwing ipalalagay natin ang ating middle name sa iba't-ibang mga dokumento at kabawasan ng ating kita sa tuwing liliban tayo sa trabaho na may posibilidad pang matanggal ka kung hindi maunawain ang iyong amo, ang naging sagot lamang sa atin ng Embahada ay wala silang agagawa sapagkat ito ay labas sa kanilang hurisdiksyon bagama't ang circolare 64 ay nagmula sa kanilang pamamatnugot.

Ikalawa: Hindi lamang dapat manatili sa SALITA kundi patunayan sa GAWA ang pampapalubag-loob na katagang ang MIGRANTE ang "TUNAY NA BAYANI" ng ating bansa. Noong nagdaang taon 2010 $21.3 bilyon na naipasok ng mga migrante sa kaban ng yaman ng bansa at sa 1.4 milyong Pilipino ang sapilitang nangibang bayan para mabuhay ng marangal.

Ikat'lo: Ang Italya ay isang bansa na mabilis na nagiging isang multi-etnic at multi-kulturang lipunan, kinikilala, iginagalang, at itinataguyod nito ang iba't-ibang kultura ng dayuhan na naninirahan at nagtratrabaho dito [relihiyon, tradisyon, kostumbre, paniniwala, atbp.] sapagkat hindi lingid sa kanila na ito ay maglulunsad ng dagdag yaman sa kanilang katutubong kultura. Isang malaking pagkakamali ang naging hakbang ng Embahada na tanggalin ang middle name nating mga Pilipino at mas malubhang kamalian nang sang-ayunan ng ilan sa ating mga konsehal ang desisyong ito ng Embahada na ang pagtatanggal ng ating middle name ay isang paraan upang lubos at tunay tayong makapag-integrate sa kultura at lipunan ng Italya. Pagpapatunay lamang ito na sila ay walang sapat na kaalaman o mangmang sa mga batas na umiiral na nagtataguyod sa karapatang sibil at kultura ng mga dayuhan at kulang sa pagsubaybay sa mabilis na pagbabago at pag-inog ng lipunan ng bansang Italya.

Nakakalungkot isipin na ang mga mismong tao na inaasahan nating magsusulong at magtataguyod ng ating "identity" bilang mga Pilipino, na magandang kultura at pamamaraan ng pagsulat ng ating pangalan ay mismong sila pa ang nagkanulo nito.

47 comments

to comment